Zakres działalności

Fundacja "Idzik" powstała w październiku 2003 r. w Wyszkowie. Fundacja postawiła przed sobą kilka celów. Przede wszystkim:
1. Prezentowanie i ochronę dziedzictwa narodowego;
2. Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym;
3. Poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne;
4. Współpracę z innymi organizacjami o profilu samopomocowym i charytatywnym.
Jednym z najważniejszych realizowanych przez fundację celów jest dbałość o wszechstronny rozwój i wychowanie młodzieży, przede wszystkim w środowisku lokalnym, czyli w Wyszkowie. Fundacja realizując swoje cele prowadzi placówki kulturalne i wychowawcze, organizuje imprezy charytatywne, koncerty, zawody sportowe i wystawy, wyjazdy turystyczne i wycieczki przyrodoznawcze. Bardzo istotna dla fundacji jest pomoc rodzinom rozbitym i zdemoralizowanym, dzieciom i młodzieży, osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.
Fundacja "Idzik" została ufundowana przez Parafię pod wezwaniem Św. Idziego w Wyszkowie
Parafia ta jest najstarszą działającą w Wyszkowie parafią. Kościół Świętego Idziego znajduje się na skarpie nadbużańskiej, dlatego widoczny jest dla wszystkich przejezdnych, którzy przekraczają rzekę Bug. Parafia może poszczycić się bogatą historią. Historycy podkreślają, że kościół pod wezwaniem Św. Idziego był jednym z pierwszych kościołów na Mazowszu i powstał ok. XII wieku.
Podczas wojny bolszewickiej na plebani w Wyszkowie przebywali bolszewicy. Wydarzenia te opisał w eseju "Na probostwie w Wyszkowie" Stefan Żeromski.
W ostatnim czasie parafia przeżywała wiele uroczystości rocznicowych m.in. "900- lecie kultu Świętego Idziego", czy Intronizacja Chrystusa Króla.
Parafia pw. Św. Idziego aktywnie uczestniczy w życiu Wyszkowa, współuczestniczy w świętach narodowych, współorganizuje imprezy dla mieszkańców miasta, ostatnio m.in. festyn z okazji majowych obchodów Konstytucji 3- go Maja.

Zarząd Fundacji i Rada Honorowa

W skład Zarządu Fundacji wchodzą trzy osoby:
1. Renata Sarnacka – Dyrektor Fundacji,
2. Magdalena Macioch – Członek Zarządu,
3. Tomasz Zaręba Członek Zarządu,
Kadencja zarządu trwa dwa lata. Przez ten okres Zarząd kieruje bieżącą działalnością fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd fundacji spotyka się raz w miesiącu, aby ustalić bieżące cele i plany na przyszłość. Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Honorowej.

Członków Rady Honorowej odwołuje i powołuje Fundator. Rada Honorowa liczy od 5 do 40 osób.
Do Rady Honorowej Fundacja "Idzik" zaprasza ludzi, którzy przyczynili się do rozwoju Fundacji, wspierali Fundację duchowo, finansowo, dobrym słowem i radami.
Rada Honorowa wskazuje Zarządowi priorytety w bieżącej działalności Fundacji, opiniuje i pomaga w realizacji celów Fundacji. Członkowie Rady Honorowej uczestniczą w akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację.
W skład Rady Honorowej wchodzą:
1. Dorota Sółkowska
2. Renata Czyż
3. Anna Dziedzic

STATUT FUNDACJI "IDZIK"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1
Fundacja "Idzik" zwana dalej Fundacją, została ufundowana przez Parafię pod wezwaniem Św. Idziego w Wyszkowie, ustanowiona aktem notarialnym za Repertorium A nr 5434/03 i działa na podstawie Ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 roku (Dz.U.Nr 21, poz. 97 z późniejszymi zmianami) oraz postanowieniami niniejszego statutu.

§ 2
Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3
Czas trwania Fundacji jest nieokreślony.

§ 4
1) Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami - z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.
2) W związku z prowadzoną działalnością Fundacja może nawiązywać kontakty międzynarodowe z poszanowaniem norm praw a międzynarodowego, praw obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej i prawa ojczystego kontrahentów zagranicznych.
3) Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków , biur, oddziałów, filii i zakładów w kraju i za granicą.

§ 5
Siedzibą Fundacji jest miasto Wyszków.

§ 6
Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 7
Celami Fundacji są: prezentowanie i ochrona dziedzictwa kultury polskiej, troska o wszechstronny rozwój i wychowanie młodzieży, zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym, poszanowanie i dbałość o środowisko naturalne, współpraca z innymi organizacjami o profilu samopomocowym i charytatywnym

§ 8
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie placówek kulturalnych oraz wychowawczych
2) organizowanie klubów sportowych
3) organizowanie zebrań, konferencji, zjazdów, kursów, poradni i punktów konsultacyjnych
4) wydawanie czasopism i książek oraz materiałów instruktażowo-szkoleniowych, prowadzenie witryn internetowych
5) organizowanie imprez charytatywnych, koncertów, zawodów sportowych i wystaw wraz z ich finansowaniem
6) organizowanie wyjazdów turystycznych i wycieczek przyrodoznawczych
7) organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne oraz artystyczne
8) organizowanie konkursów i innych form twórczych rozpowszechniających kulturę, sztukę, sport i rekreację oraz ich finansowanie
9) finansowanie zakupu sprzętu artystycznego, naukowego i sportowego dla uzdolnionych dzieci i młodzieży
10) prowadzenie kursów komputerowych
11) organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i trudnych środowisk (zajęcia w świetlicy terapeutycznej, wyjazdy rekreacyjne, zajęcia sportowe);
12) organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych
13) realizowanie zadań zleconych przez jednostki państwowe i samorządowe w dziedzinach określonych niniejszym statutem
14) organizowanie pomocy osobom niepełnosprawnym fizycznie i umysłowo, chorym fizycznie i psychicznie, rodzinom wielodzietnym, osobom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom rozbitym i zdemoralizowanym, dzieciom i młodzieży, osobom uzależnionym od alkoholu i narkotyków.

§ 9
1) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą tylko i wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów Fundacji.
2) Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 10
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1) informatyki;
2) sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową;
3) pogrzebów i działalności pokrewnej
4) wydawania książek i materiałów instruktażowo - szkoleniowych
5) usług kserograficznych
6) reklamy

§ 11
Zyski osiągane z całej działalności Fundacji przeznaczone będą całkowicie na realizację celów statutowych Fundacji

§ 12
Działalność gospodarcza może być prowadzona przez wyodrębnione zakłady.


II. MAJĄTEK FUNDACJI.

§ 13
1) Majątek Fundacji stanowi kapitał założycielski, na który składają się środki finansowe określone w akcie notarialnym ustanawiającym Fundację, a także ruchomości i nieruchomości oraz inne prawa majątkowe i środki finansowe nabyte przez Fundację,
2) Na realizację celów wybranych przez Fundację Fundator przeznacza kwotę pieniężną 2.000 zł. (słownie: dwa tysiące złotych), która stanowić będzie fundusz założycielski Fundacji, z której to kwoty 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) Fundator przeznacza na prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 14
Dochodami Fundacji zwiększającymi jej majątek są:
1) dotacje, darowizny, spadki, zapisy, subwencje i inne nieodpłatne przysporzenia,
2) odsetki bankowe i przychody z majątku,
3) wpływy z działalności gospodarczej,
4) dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
5) dochody z praw majątkowych.

§ 15
Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy.


III. ORGANY FUNDACJI

§ 16
Organami Fundacji są:
1) Zarząd Fundacji
2) Rada Nadzorcza;

§ 17
1) Rada Nadzorcza jest organem kontroli, który składa się z trzech członków powoływanych przez Fundatora.
2) Rada Nadzorcza nie podlega w zakresie wykonywania kontroli Zarządowi, a jej członkowie nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
3) Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
a. kontrola działalności Fundacji w zakresie realizacji jej celów;
b. kontrola działalności majątkowej i finansowej Fundacji;
c. informowanie Zarządu o wynikach kontroli;
d. rozpatrywanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji;
e. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych Fundacji;
f. składanie sprawozdań i opinii Fundatorowi;
g. zajmowanie stanowiska w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji.
4) Rada Nadzorcza zbiera się dwa razy w roku, a w razie potrzeby także na wniosek Fundatora, Zarządu lub jednego ze swoich członków .
5) Rada Nadzorcza wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych większością głosów.

§ 18
Do kompetencji Fundatora należy:
1) ustalenie i zmiana Statutu;
2) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej;
3) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie organizacji pracy Zarządu, w tym zwoływanie posiedzeń Zarządu poprzez pisemne powiadomienia członków Zarządu;
4) decyzja o połączeniu Fundacji z inną fundacją;
5) decyzja o likwidacji Fundacji;

§ 19
Zarząd może zapraszać osoby zasłużone dla Fundacji do Rady Honorowej Fundacji, nie będącej jej organem.

§ 20
Członkowie Rady Honorowej mogą uczestniczyć we wszystkich akcjach, imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez Fundację lub z jej udziałem.

§ 21
1) Zarząd składa się z 2 do 5 członków. Fundator może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Dyrektora.
2) Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony.
3) Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Fundator.
4) Każdy z członków Zarządu może złożyć rezygnację bez podania powodów.

§ 22
1) Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2) Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Dyrektor Fundacji samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
3) Zarząd może ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając zakres ich umocowania.
4) Zarząd powołuje i odwołuje dyrektorów wyodrębnionych zakładów.
5) Zarząd decyduje o każdorazowym przyjęciu dotacji, subwencji, darowizny, zapisu lub spadku.
6) Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

§ 23
Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi";
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
3) wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich;
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 24
Uprawnienia dotyczące spraw pracowniczych wykonuje w imieniu Fundacji Dyrektor o ile został ustanowiony, bądź Zarząd Fundacji.

§ 25
Zarząd sporządza sprawozdania z realizacji celów Fundacji nie rzadziej niż raz w roku oraz roczne sprawozdania finansowe Fundacji i przedstawia je Radzie Nadzoru.


IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
Decyzje w sprawie zmian Statutu oraz likwidacji z przyczyn wskazanych w ustawie, o której mowa w Statucie w §1 podejmuje Fundator.

§ 27
1) W razie likwidacji Fundacji funkcję likwidatora pełni Dyrektor lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd Fundacji.
2) Środki finansowe pozostałe po likwidacji, Fundator, likwidator lub likwidatorzy przeznaczają innej organizacji społecznej realizującej cele podobne do zawartych w niniejszym Statucie.powrót do strony powitalnej idzik.net                                                                  do góry